لیست مدارک

۱) کپی صفحه اول شناسنامه دارای مهر “کپی برابر اصل” (درصورت داشتن توضیحات شناسنامه کپی صفحه توضیحات)
۲) کپی پشت و رو کارت ملی دارای مهر “کپی برابر اصل”
۳) مدارک شغلی (یکی از موارد زیر)
۳-۱) در صورت داشتن جواز کسب کپی جواز کسب دارای مهر “کپی برابر اصل” و دارای تاریخ اعتبار
۳-۲) تصویر سند مالکیت تجاری / اجاره نامه تجاری / سرقفلی با کد رهگیری دارای مهر “کپی برابر اصل”
۳-۳) فرم استشهاد محلی (مهر فروشگاه و اثر انگشت الزامی است)
۴) دریافت تایید حساب و شبا حساب همراه با مهر بانک و یا کپی دفترچه حساب بانک
۵) کپی قبض تلفن / برق / آب / گاز از محل اعلام شده(دارای کد پستی) و مهر “کپی برابر اصل”
۶) تکمیل فرم سه برگی قرارداد همراه با مهر فروشگاه (اثر انگشت) و امضا نماینده
۷) تکمیل فرم درخواست پایانه فروش
۸) تکمیل فرم فروش دستگاه

کد فایلهای ارسالی کد مدارک شاپرک

تصویر صفحه اول شناسنامه ۲۸.jpg
تصویر روی کارت ملی ۲۶.jpg
تصویر پشت کارت ملی ۲۷.jpg
تصویر جواز کسب ۲۵.jpg
تصویر گواهی نامه بانک مبتنی بر تایید شبا ۱۲.jpg
تصویر صفحه اول قرارداد پذیرندگی ۱۱۱.jpg
تصویر قبوض آّب / برق / گاز / تلفن / محل نصب دستگاه ۱۳.jpg

نمونه فرمها جهت نمایش نحوه پر کردن بخشهای مهم

نمونه قرارداد
نمونه فرم درخواست
نمونه فرم استشهاد